พันธกิจ
    กลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีพันธกิจในการเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการข่าวและการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่สื่อสารนโยบายของผู้บริหารโครงการและกิจกรรมต่างๆ สู่ประชาคมจุฬาฯ และสาธารณชนโดยเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งของจุฬาฯ สอดคล้องกับทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย


     ประวัติ

    กลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ มีจุดเริ่มต้นจาก “แผนกประชาสัมพันธ์” สำนักงานอธิการบดี ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2500 เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานทางด้านข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กร
    เมื่อปี 2540 มหาวิทยาลัยได้ยกฐานะแผนกประชาสัมพันธ์ขึ้นเป็นสำนักงานสารนิเทศ ตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยสำนักงานสารนิเทศแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 โดยมีภารกิจและบทบาทหน้าที่ที่สำคัญคือ การกำหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมและรักษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
    ต่อมาในปี 2554 เมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานวิชาการ และสำนักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนของสำนักงานสารนิเทศ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “งานสารนิเทศ” อยู่ในสังกัดหน่วยงาน “ศูนย์สื่อสารองค์กร” ซึ่งมีภาระหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “กลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร” ตามมติของสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 751 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบโครงสร้างองค์กรใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์สื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานบริหารจัดการและสนับสนุนองค์กร ประกอบด้วย 2 หน่วยงานย่อยคือ กลุ่มภารกิจสารนิเทศ และกลุ่มภารกิจสื่อสารนานาชาติ