happy001

แสดงความยินดีครบรอบ ๒๐ ปี ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

          นายสุรเดช พันธุ์ลี หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ มอบกระเช้าดอกไม้แก่ อาจารย์สุวัฒน์ กลิ่นเกษร รองผู้อำนวยการ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ การก่อตั้ง ๒๐ ปี ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน


happy002

ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
ครบรอบ ๖๖ ปี

        เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ คุณกาญจน์วดี โชควิทยานุกูล หัวหน้าข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ให้การต้อนรับ คุณขนิษฐา จันทร์เจริญ ตัวแทนศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๖ ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ